कोरोना नियन्त्रणका बारेमा कर्णाली पर्देश सरकारको यस्तो निणय